தமிழ் மன் றம்

தமிழ் மன்றம்

தமிழால் இணைவோம்

Tamil is a perennial language of India that encompasses a classical past. This club is for those who want to delve into the glory of this perennial language and its literature. Tamil enthusiasts with innate desire to understand and appreciate the language craft every bit of the club. This leads them to attain competency to understand the literature. This expands their view at the greatness of Tamil culture and literature which posterity will not let go.

 

Faculty In charge : Mr. Karthikumar. R

karthikumar.r.ece@kct.ac.in

President: Jeya Bharathi M

jeya.16ec@kct.ac.in

 

Signature events
  • Tamil Arivu Thiruvizha
  • Pongal Vizha

 

Achievements
  • Hosted the Taamil Arivu Thiruvizha in 2019.
  • 2nd place in “கவித் திடல் ” at FESTEMBER in NIT, Trichy
  • 1st place in “செந் தமிழ் செல் வி ” and “பேச் சுப்போட் டி ” in முத்தமிழ் சங் கமம் at BIT.
  • 1st place in “கிராமிய நடனம் ” in முத் தமிழ்சங்கமம் at BIT.
  • 1st place in “கோமாளி கூத் து ” in முத் தமிழ் விழா at GCT.
  • 1st place in “வண் ணவிடியல் ” in முத் தமிழ் விழா at GCT.

 

What’s in for 2019 – 2020

Inauguration Open MIC

Thamizh Arivu Thiruvizha

Pongal Thiruvizha

Yugam Events

Sindhuveli Workshop

Weekly and Monthly Events

Feeds

Events

Announcements

Contact Info

College      : 0422-2661100
Fax             : 0422-2669406
Placement : 0422-2661515
Principal    : 0422-2661121
E-mail        : info@kct.ac.in

Apply for WES | Apply for Transcripts | Genuineness Verification or Student Verification |
Anti Ragging Affidavit /  Anti Ragging Video’s /  Anti Ragging Committee / ICWEC
Approval Letters
SWAYAM BOOKLET

Campus Map

Copyright © 2021 Kumaraguru College of Technology, Coimbatore 641049.Web Solutions by AES Technologies (India) Pvt. Ltd.